หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ดำเนินการในด้านงานส่งเสริมด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา โดยได้จัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทันตแพทยศาสตรศึกษาให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่สนใจ 👉enrolment key MUDTED